Moties

Onderwerp: Programmabegroting 2019 en Meerjarenperspectief 2020-2022

 

Motie Mantelzorgcompliment
De raad van de gemeente Haaksbergen in vergadering bijeen op 7 november 2018;

 

Constaterende dat:
· Mantelzorgers in Haaksbergen alle dagen van de week de zorg op zich nemen voor hun naaste;
· Mantelzorgers ook zorg dragen voor diegene die op de wachtlijst voor een zorginstelling staan;
· De gemeente Haaksbergen mantelzorgers waardeert door bijeenkomsten te organiseren

 

Overwegende dat:
· Het voor jonge mantelzorgers minder makkelijk is om een bijbaan naast de taak als
mantelzorger te volbrengen;
· Het voor jonge(re) mantelzorgers die werkzaam zijn niet mogelijk is om naar de bijeenkomsten
te gaan die worden georganiseerd;
· Mantelzorgers vaak voor extra kosten komen te staan;
· Binnen de gemeente Haaksbergen minimaal 300 mantelzorgers bekend zijn en zij de "spil" zijn
van onze gemeenschap voor mensen met een grote zorgvraag

 

Draagt het college op:
· Per 1 januari 2019 een Mantelzorgcompliment beschikbaar te stellen van € 150,00 per jaar,
waarbij het Mantelzorgcompliment kan worden aangevraagd door degene aan wie mantelzorg
wordt gegeven;
· De kosten van het Mantelzorgcompliment mee te nemen in de Eerste bestuursrapportage 2019
en te dekken uit het budget dat ter beschikking komt van het beëindigde wachtgeld van een
wethouder

 

En gaat over tot de orde van de dag.
 

De fractie van Haaksbergen Centraal